Vnitřní řád klubu


Vnitřní řád Tanečního klubu Pelhřimov, o. s.

Povinnosti člena

 1. dodržování rozpisu a systému výukových hodin a programů souvisejících s činností klubu
 2. respektovat změny v průběhu činnosti, které učiní vedení klubu
 3. být loajální k Tanečnímu klubu Pelhřimov (TKPe) a dbát pokynů oprávněných zástupců klubu
 4. záležitosti týkající se vlastních individuálních příprav řešit interně
 5. pro všechny členy bez rozdílu tříd platí – nenarušovat systém výuk svým vyrušováním. Výuky mohou vést pouze oprávnění zástupci vybraní TKPe.
 6. udržování pořádku na tanečních sálech a v prostoru šaten
 7. dbát o své zdraví, fyzickou kondici a vynakládat v rámci svých možností a schopností maximální úsilí k dosažení osobních cílů a cílů tanečního klubu
 8. při akcích organizovaných klubem, být vždy nápomocni v přípravách, a při prezentaci
  klubu vystupovat na veřejnosti v oblečení, obuvi a jiných součástech oděvu způsobem stanoveným klubem
 9. účastnit se akce, kterou TKPe zajišťuje a organizuje smluvně svým partnerům a být nápomocen při přípravách. Těchto akcí se dále smí účastnit pouze členové klubu.
 10. svým jednáním nepoškodit TKPe. Poskytovat informace o činnosti pouze po předchozím písemném souhlasu TKPe.
 11. včasné zaplacení poplatků o kterých rozhodlo shromáždění členů v odsouhlasené výši a určeném termínu
 12. povinností člena klubu při ukončení činnosti nebo přestupu k jinému KČ je uhrazení výchovného dle stanov ČSTS z roku 2005.

 

Při nedodržení vnitřního řádu Tanečního klubu Pelhřimov bude každý jednotlivec potrestán dle vážnosti přestupku a sice: podmínečné vyloučení z výuk na 1 den – 12 měsíců, až po ukončení členství v TKPe.

 

Komentáře jsou uzavřeny.